สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันพุธที่  10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ เป็นประธานในการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมดิอิมพิเรียมโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอิสรา ชูแก้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว