รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

            นายยงยศ  เมฆอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพให้กับครูแนะแนวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 75 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางการแนะแนวนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาในสาขาวิชาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด