สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็บสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562”

      เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชาญวุฒิ  ศรีเครือ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็บสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562” ณ ห้องธานี 1 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว