ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายชลชนะ สุริยนาคางกูร) และคณะ ตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก

นายชลชนะ  สุริยนาคางกูร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายเกษม  กองกูล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางดุษฎี  อัมรานุรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และคณะ เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 - 16.00 น. โดยได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องณ ห้องประชุม สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
          จุดที่ 1.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้างฯ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์พิษณุโลก
          โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2553 รวม 2 โครงการได้แก่ 
          จุดที่ 2.โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ (สาขาช่างก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก) หมู่ที่ 4 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม 
          จุดที่ 3.โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ (สาขาช่างก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก) หมู่ที่ 4 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม 
โดยมีแกนนำ/อาสาสมัครแรงงานประจำอำเภอพรหมพิรามร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอาสาสมัครแรงงานฯ

 


ประชุมการตรวจราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ณ ห้างฯ บิ๊กซี พิษณุโลก

ตรวจเยี่ยมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ หมู่ที่ 4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม

ตรวจเยี่ยมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ หมู่ที่ 4 ต.วังวน อ.พรหมพิราม