สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กอ.รมน. ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๒ และพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๓ รวม ๓๗ จังหวัด ในห้วงวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย บทลงโทษ การบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการฝึกแก้ปัญหาตามบ่งการ และสถานการณ์เสมือนจริงของภาคีเครือข่าย ให้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนในลักษณะบูรณาการ และประสานสอดคล้องเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้นำไปใช้ในการระบุตัวผู้เสียหาย หรือการนำผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มาเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีทักษะ และมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการคัดกรองคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจถึงตัวบทกฎหมายบทลงโทษที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และทราบถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริการจัดการในลักษณะบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว