สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน  2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมาย นางสาวมลนิตา  มาสะธรรม นักวิชาการแรงงาน  ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  ประเภทกิจการสวนยางพารา ในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 8 แห่ง พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 49 คน (ชาย 29 คน /หญิง 20 คน) ไม่พบการกระทำผิดทางด้านแรงงานแต่อย่างใด