สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 และการแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 โดยการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 ในรูปแบบการฝึกภาคสนาม (FTX) เป็นการฝึกการปฏิบัติการตามขั้นตอนระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินและต้องมีการระดมทรัพยากรจากทั้ง กองทัพ ส่วนราชการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยมีกิจกรรมการฝึกครอบคลุมการระดมทรัพยากรทั้ง 10 ด้าน ณ ค่ายเอกาทศรถโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกในวันและเวลาดังกล่าว