แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ

              นางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ ให้กับนักศึกษาโรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก ระดับ ปวส.2 จำนวน 100 คน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ความรู้เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ และหน้าที่ของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน รักองค์กร รักงาน ซึ่งจะทำให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป  โครงการอบรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก