แรงงานจังหวัดฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก

              วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ/คณะทำงานต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลกที่สำคัญ ดังนี้
              1. เวลา 10.00 น. นางศิรา สิทธาพานิช  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคระกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2553 ณ ห้องประชุม 772 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
              2. เวลา 10.00 น. นายสุชัย  ชาญวิกยืการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดให้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2553 ณ โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก