สรจ.พิษณุโลก ติดตามผลการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ

สรจ.พิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 ณ พื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก รวม 3 โครงการ/151 คน ได้แก่
             1.โครงการกำจัดวัชพืชหนองน้ำ,ประตูระบายน้ำ คลองวังวน หมู่ที่ 4 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ้างงานเร่งด่วนฯ 50 คน งบประมาณ 37,500 บาท
             2.โครงการกำจัดวัชพืชหนองน้ำ,ประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ้างงานเร่งด่วน 51 คน งบประมาณ 38,250 บาท 
             3.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม  หมู่ที่ 1 อ.พรหมพิราม จ้างงานเร่งด่วน 50 คน งบประมาณ 37,500 บาท