สรจ.พิษณุโลก ร่วมสนับสนุนโครงการ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ"

              สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีลงเสาเอกตามโครงการก่อสร้าง "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้างบ้านนายนิด มั่นคง (ราษฎรผู้ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอพรหมพิราม) หมู่ที่ 4 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้สนับสนุนงบประมาณรวม 76,000 บาท แยกเป็นค่าวัสดุ 40,000 บาท และค่าตอบแทนผู้เข้ารับการฝึกทักษะฝีมือ 36,000 บาทโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 20 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553 โดยมีคุณปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี