จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด

          แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2553 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก