สรจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

      เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน  2562 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมาย นายยุทธนา  เกตุตรง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ร่วมตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 แห่ง 9 นายจ้าง มีลูกจ้างทั้งสิ้น  118 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน  46 คน (ชาย 20/หญิง 26) แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 70 คน (ชาย 52/หญิง 18) เเละสัญชาติลาว 2 คน (ชาย 1/หญิง 1) ไม่พบการกระทำผิดทางด้านแรงงานแต่อย่างใด