สรจ.พิษณุโลก ร่วมปฏิบัติการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายนายจินดา  เอมโอช  นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ ร่วมปฏิบัติการตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการเพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงและภายในจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด และตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ดำเนินการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอวังทอง จำนวน 4 แห่ง มีลูกจ้างทั้งสิ้น  159 คน เป็นแรงงานไทย 78  คน (ชาย 56 , หญิง 22) แรงงานต่างด้าว 81 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 61 คน (ชาย 47 , หญิง 14) สัญชาติลาว 19 คน (ชาย 10 , หญิง 9) สัญชาติกัมพูชา 1 คน (ชาย) ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานแต่อย่างใด