โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2553

 

         นางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ  2553  กระทรวงแรงงานได้จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพให้กับสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  เป็นจำนวน 2,000,000 บาท โดยมีกิจกรรมการช่วยเหลือตามโครงการฯ  คือกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน  เพื่อให้ผู้ประสบภัยธรรมชาติผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ได้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างงานในงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดหรือบูรณะอาคารสถานที่ที่เสียหายจากภัยธรรมชาติ หรือจ้างงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด  อัตราค่าจ้างคนละ 150 บาท/วัน ระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน และกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ในการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณสมบัติ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตรและสาขาอาชีพอิสระต่างๆ โดยหลักสูตรฝึกขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเข้าฝึกอบรมคนละ 120 บาท/วัน ระยะเวลาการฝึกไม่เกิน 30 วัน

                  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  ศาลากลางจังหวัด  ชั้น 3 (หลังใหม่)  ทร. 05524 8075 - 6   เว็บไซด์ www.phitsanulok.mol.go.th

 

*********************************