ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้ว ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ฯ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 “ไม่ต้องเสียเวลา” เดินทางไกล

 
ไปหลายที่ หลายขั้นตอน ให้ยุ่งยาก
 

  

 “มาติดต่อเรา”.....ได้หลายเรื่อง ณ จุดเดียว

 
มาห้าง....ก็มาใช้บริการงานของกระทรวงแรงงานได้
 
 

เปิดให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.

 
 

ณ ห้าง บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 บริเวณศูนย์อาหาร

 

 

 

                   นางศิรา สิทธาพานิช  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 บริเวณศูนย์อาหาร เพื่อให้ประชาชนมาขอรับบริการได้หลากหลายเรื่อง สะดวก ณ จุดเดียว หากท่านใดสนใจเมื่อมาจับจ่ายสินค้าก็แวะมาขอรับบริการได้  ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดงานบริการตามภารกิจกระทรวงแรงงาน ดังนี้
        บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ค่าจ้าง ตำแหน่งงานว่างแรงงานต่างด้าว เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในต่างประเทศ รับงานไปทำที่บ้าน กองทุนประกันสังคม /กองทุนเงินทดแทน ภารกิจกระทรวงแรงงาน รับเอกสารประชาสัมพันธ์ แนะนำการติดต่อหน่วยงานราชการอื่น
        บริการรับเรื่อง - ส่งต่อ รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง รับสมัครฝึกอาชีพ รับขึ้นทะเบียนคนว่างงาน รับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ รับปรึกษาข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนการจ้างงาน
        บริการเบ็ดเสร็จ รับสมัครงาน แนะแนวการประกอบอาชีพอิสระ ฝึกอาชีพอิสระ รับขึ้นทะเบียนนายจ้างเข้ากองทุนประกันสังคมรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)รับลงทะเบียนประกันสังคมแรงงานนอกระบบ (ม.40)
                หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 05524 8075 – 6  เว็บไซด์ www.phitsanulok.mol.go.th หรือ http://phitsanulok1.mol.go.th 

 

 

Mol Counter service

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก