รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)