จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)