ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (อาคาร 7 ชั้น)

ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก 65000

 

โทรศัพท์ 0 5524 8075-6    โทรสาร 0 5524 8075-6 ต่อ 111      มท. 20550