สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 (Progess Review)

      เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 (Progess Review)  ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนางสาวสุมล ถาวรวสุ ผู้ตรวจราชการกรมจัดหางาน นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม นายปรีชา แก้วมณี กลุ่มงานตรวจราชการ สำนักตรวจและประเมินผล พร้อมด้วยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดพิษณุโลก 3 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน