สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานจัดแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2562 – 2564 ครั้งที่ 1

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  พ.ศ.2562 – 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน ส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงาน/โครงการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน