สรจ.พิษณุโลก ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้ นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ ตำบลบางกระทุ่ม ตำบลบ้านไร่ และตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 หมู่บ้าน

 

1. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสำเริง ถึงตลาดประชารัฐ บ้านบางกระทุ่ม หมู่ 4  ตำบลบางกระทุ่ม  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

2. โครงการต่อเติมลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านบางกระทุ่ม หมู่ 6 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

3. โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมลูกรัง เส้นบ้านนายใย ใจภักดี - คลองส่งน้ำบ้านนายแจ้ว บ้านย่านยาว หมู่ 4 ตำบลโคกสลุด อำบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

4. โครงการต่อเติมขยายลานตากพืชผลการเกษตรประจำหมู่บ้าน บ้านโฉงกลาง หมู่ 7 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
5. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (SML) บ้านวังตาบัว หมู่ 9 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก