สรจ.พิษณุโลก ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

         เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสถานประกอบกิจการ ประเภทกิจการชำแหละไก่  ในเขตอำเภอเมือง จำนวน 1 สถานประกอบกิจการ และเขตอำเภอพรหมพิราม จำนวน 1 สถานประกอบกิจการ ดังนี้

1. บริษัท สัตตบงกช ฟู้ด จำกัด เลขที่ 176/2 หมู่ 3 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ลูกจ้างคนไทย 32 คน ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว (พม่า) 7 คน

 

 

 

 

 

 

2. บริษัท ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ด จำกัด เลขที่ 17/9 ม.6 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ลูกจ้างคนไทย 70 คน