จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม-กันยายน 2559)