สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

        เมื่ออังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง