สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2559

        เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางวิมลศรี  ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมและเลขานุการ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน