สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก บริจาครถยนต์ส่วนกลางสำนักงานเพื่อศาสนกิจของสงฆ์

         มื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานหวัดพิษณุโลก ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ให้กับวัดหนองหัวยาง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเจ้าอาวาสวัดหนองหัวยางและกรรมการวัดเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในภารกิจของวัดและใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ต่อไ