ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 3

        เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงาน  จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน