จังหวัดพิษณุโลก ประชุมโครงการการให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต”

      เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการการให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต” ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ห้อง 772) ศาลากลางจังหวัด ชั้น 7 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกโดยมีนางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ความรู้นโยบาย   ด้านแรงงาน” พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมโครงการฯ ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน