สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2/2559

        เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางวิมลศรี  ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการที่ประชุม ซึ่งมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน