สรจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-13.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

 

1.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะคู ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

2.โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำควายตาย หมู่ที่ 4 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

 

3.โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก