สรจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก

   เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม และโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก