จังหวัดพิษณุโลก บูรณาการออกตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกบูรณาการออกตรวจเยี่ยมติดตามสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวน 3 แห่ง พบการจ้างแรงงาน รวม 81 คน (เป็นชาย 31 คน และหญิง 50 คน) จากการตรวจติดตาม พบการจ้างแรงงานต่างด้าว ชาย 3 คน และหญิง 1 คน (สัญชาติเมียนมา) ได้แนะนำให้ต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้องแล้ว ยังไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด รวมทั้งได้แนะนำภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฏหมายประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน และภารกิจด้านแรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ในสถานประกอบการดังนี้

 

1.โรงแรมเทพนคร ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก มีการจ้างงาน 12 คน

 

 

 

 

2.โรงแรมลาพาโลมา ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมืองฯ มีการจ้างงาน 32 คน

 

 

 

 

 

3.โรงแรมไพลิน ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมืองฯ มีการจ้างงาน 37 คน