สรจ.พิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดพิษณุโลก (ประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังปัญหาแรงงานต่างด้าวจังหวัดพิษณุโลก)

    สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรม : ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมอาชีพราษฎร โดยการประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังปัญหาแรงงานต่างด้าวจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. โดยมีพลตรีเลอเกียรติ สุนทรเกส รอง ผอ.รมน.จว.พิษณุโลก (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานพิธีเปิดฯ และมีแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (นางวิมลศรี ปัทมินทร์) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต. อาสาสมัครแรงงาน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอนครไทย รวมจำนวน 119 คน (ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559)