สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีนางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าที่เลขานุการฯ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพิ่มเติม รวม 8 กิจกรรม พร้อมงบบริหารฯ ในวงเงิน 686,170 บาท ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป