จังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

    วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ บูรณาการออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม/ให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จำนวน 3 แห่ง พบการจ้างแรงงาน รวม 39 คน (เป็นชาย 2 คน และหญิง 37 คน) จากการตรวจติดตาม ยังไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว รวมทั้งได้แนะนำการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการและการปฏิบัติตามกฎหมายในภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ดังนี้

 

1.โรงแรมรอยัลเพลส (ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) มีการจ้างงาน 15 คน

 

 

 

 

 

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เจ.ทาวเวอร์ (ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) มีการจ้างงาน 13 คน

 

 

 

 

 

 

3.โรงแรมเรือนขมิ้น (ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) มีการจ้างงาน 11 คน