สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ออกดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยเลี้ยง โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

     สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ออกดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนและค่าเบี้ยเลี้ยง โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ในวันที่ 7 เมษายน 2559 จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้                  

       1.กิจกรรมแรงงานขะดดินวางท่อขยายเขตประปา (กลุ่มร่องท่อน) หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน รวม 10 วัน                              

      2.จ้างแรงงานปรับปรุงและซ่อมแซมประปาภูเขา หมู่ที่ 15 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40 คน 10 วัน        

      3. ฝึกอาชีพช่างปูกระเบื้อง ณ ลานปฎิบัติธรรมวัดชัยเจริญบำรุงธรรม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 14 เมตร ณ วัดชัยเจริญบำรุงธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน  รวม 5 วัน                    

 

    ในวันที่ 8 เมษายน 2559 จำนวน  6 กิจกรรม ดังนี้                

        1.จ้างแรงงานสร้างฝายชะลอน้ำแบบเรียงหินเททับหลังคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 40 คน รวม 10 วัน                              

        2.จ้างแรงงานขุดลอกคลองระบายน้ำ สายบ้านป่าปอปิด หมู่ทึ่ 10 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน รวม 10 วัน                              

        3. จ้างแรงงานซ่อมแซมถนนสายห้วยฮ่อม หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย  จำนวน 20 คน รวม 10 วัน                                

        4. ฝึกอาชีพช่างปูนปั้นโอ่งซีเมนต์ ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 5 ใบไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสวรรค์และบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จำนวน 20 คน รวม 5 วัน                      

        5.และ 6 ฝึกอาชีพช่างปูกระเบื้อง ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนุชเทียน และบ้านชำนาญจุ้ย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จำนวนรุ่นละ 20 คน รวม 5 วัน