ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ จัดกิจกรรมเคลื่อนที่ด้านแรงงานการฝึกอาชีพระยะสั้น "การทำยาดมสมุนไพร" ในงานวันผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2559

  วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัด โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ จัดกิจกรรมเคลื่อนที่ด้านแรงงานการฝึกอาชีพระยะสั้น "การทำยาดมสมุนไพร" ในงานวันผู้สูงอายุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมบึงราชนก ตำบลวังพิกุล  อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์) เป็นประธานในพิธีเปิด