สรจ.พิษณุโลก ฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตร "การทำซูชิ" ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานเบ็ดเสร็จ (กิจกรรมฝึกอาชีพ)

    วันพฤหสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสิงหเดช  ชูอำนาจ) และคณะ เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตร "การทำซูชิ" ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานเบ็ดเสร็จ (กิจกรรมฝึกอาชีพ) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัด ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า  ท่าทอง