สรจ.พิษณุโลก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 นายสิงหเดช ชูอำนาจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และนางประไพจิตร อ้นจู ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าพบหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์) และได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ในการตรวจราชการรอบที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสิงหเดช ชูอำนาจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

  ต่อจากนั้น ตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพการเย็บกระเป๋า ผ้าด้นมือ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กลุ่มผู้สูงอายุศรีสุคต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก