สรจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ในพื้นที่ตำบลบางกระทุ่ม ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

    เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.แรงงานจังหวัดพิษณุโลก (นางวิมลศรี ปัทมินทร์) มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ เป็นคณะทำงานตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ในพื้นที่ตำบลบางกระทุ่ม ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โครงการสร้างถนนคอนกรีตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสลุด มีการจ้างงาน 14 คน และโครงการเปลี่ยนท่อน้ำประปา หมู่ที่ 1 (บ้านแม่เทียบ) มีการจ้างงาน 6 คน เป็นต้น

 

1.โครงการสร้างถนนคอนกรีตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสลุด

 

 
 
 
 
2.โครงการเปลี่ยนท่อประปา หมู่ที่ 1 (บ้านแม่เทียบ)  ตำบลบางกระทุ่ม