สรจ.พิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

    สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัด โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง นายจ้าง และผู้แทนฝ่ายรัฐบาล เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 15 คน