สรจ.พิษณุโลก ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เป็นคณะทำงานตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ช่วงระหว่างกำลังดำเนินการ เช่น โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (บ้านย่านยาว) ตำบลโคกสลุด เป็นต้น

 

1.โครงการปรับปรุงฯ อาคารกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่

 

 

 

 

 

 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (บ้านย่านยาว) ตำบลโคกสลุด