สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงสถานประกอบกิจการประเภทกิจการเกี่ยวเนื่องกับไก่ และประเภทกิจการโรงแรมและให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

      วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงสถานประกอบกิจการประเภทกิจการเกี่ยวเนื่องกับไก่ และประเภทกิจการโรงแรมและให้บริการที่พัก ตามโครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมีแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (นางวิมลศรี ปัทมินทร์) กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก/ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 40 คน