สรจ.พิษณุโลก ประชุมเพื่อขยายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเพื่อขยายและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องประชุม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก     โดยมีแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (นางวิมลศรี ปัทมินทร์) ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน