สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือการบริการจัดการศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์) เป็นประธาน การประชุมหารือการบริการจัดการศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสิงห์เดช ชูอำนาจ) พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดพิษณุโลก (นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล) และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก นำโดยแรงงานจังหวัด (นางวิมลศรี  ปัทมินทร์) ปกครองจังหวัดฯ อำเภอเมืองพิษณุโลก ขนส่งจังหวัดฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฯ รองนายกเทศบาลตำบลท่าทอง   ผู้อำนวยการสาขาเทสโก้โลตัสเอ๊กซ์ตร้า ท่าทอง และจนท.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนให้มีความชัดเจน และเป็นแนวทางเดียวกันในทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และเกิดความประทับใจในการให้บริการของทางราชการ ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้างเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า ท่าทอง