สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

    สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวัน ศุกร์ ที่  18 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. โดยสำนักแรงงานจังหวัดพิษณุโลกส่ง นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เป็นผู้เปิดการประชุมอาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก