สำนักแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดพิษณุโลก (งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด)

    สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ประชุมชี้แจงการเฝ้าระวังปัญญหาแรงงานต่างด้าว เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.โดยมี พลตรีเลอเกียรติ สุนทรเกส รองผอ.กอ.รมน.พล.(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานพิีธีเปิดฯ และมีแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (นางวิมลศรี ปัทมินทร์) กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 100 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก