ข้อมูลบรรยายสรุป แผนงาน สถานะ และผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านแรงงาน "โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในมิติพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก"