การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนและผู้ใช้แรงงานตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (นายระพี ผ่องบุพกิจ)